مصاحبه
آقای مسکریان

اینجا خانه‌ی هنرمندان است

گفتگوی اختاصی مازندنومه با رییس خانه هنرمندان ساری –  پنجشنبه 15 شهريور 1397   رئیس خانه هنرمندان ساری:  هنرمندان به دلیل نداشتن صنف قانونی نتوانسته

ادامه مطلب